Informacje ogólne

1. Sklep internetowy power-body.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Power Body Katarzyna Karlewicz-Pszczółka z siedzibą znajdujacą się Ul.Cechowa 27 43-300 Bielsko-Biała Nip 547-189-15-73 Regon 072729950

Oferta

1. Produkty, które Power Body prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Power Body zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad. Power Body dokłoży wszelkich starań aby prezentowane opisy i zdjęcia oraz dostępność przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, lecz mają one jedynie charakter poglądowy i mogą delikatnie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, oraz faktyczną dostepnością towarów.

2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto i podane są w złotych polskich. Cena staje się  wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w zamówieniu i ma możliwość wyboru między  zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

Zmówienie i zapłata

 

1. Zamówienia ze sklepu power-body.pl można składać na kilka sosobów

a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.power-body.p

b) telefonicznie pod numeremi telefonów 790511001, 660444441

c)poprzez Fb

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane w tym numer NIP. W przeciwnym wypadku konsument otrzymuje automatycznie paragon fiskalny. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.

4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia. Sposób dostawy jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.

5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.

6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.

7. Akceptowane formy płatności to:

a) przelewem na numer konta bankowego:

PKO

55 1020 1390 0000 6102 0446 8302

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :

 płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie Power Body

płatność za pomocą platformy przelewy24.pl

8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

 

Realizacja zamówień i wysyłka towaru

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy regulamin,  prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji klient bedzie informowany przez sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

4. W zamówieniach, w których kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Power Body.

5.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail czy sms

6. W chwili zawarcia umowy kupna ze sprzedającym klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki.

Odstapienie od umowy

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie power-body.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy:powerbody43300@gmail.com lub adres korespondencyjny Power Body.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Power Body zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę.Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.

4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.

5. Towar należy odesłać na adres Power Body ul.Cechowa 27 43-300 Bielsko-Biała

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

 

Gwarancje i reklamacje

1. Power Body oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia  zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej power-body.pl

2. Power Body jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adrespowerbody43300@gmail.com. Firma Power Bodyjest zobowiazana się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 15 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

4. Power Body oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

5. Power Body podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Ochrona Danych Osobowych

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firme Power Body znajdują się w zakładce Polityka prywatności

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Roszczenia sporne

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Power Body a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Power Body a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Power Body.

3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z  Power Body w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów na jakie Power Body wyrazi zgodę w pismach obsługi reklamacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Odżywki bielsko Sklep z odżywkami bielsko Sklep z odżywkami bielsko Odżywki dla kulturystów bielsko Najlepsze odżywki bielsko Siłownia bielsko Odżywki Pszczyna
(C) 2015 Power Body
Wykonanie, optymalizacja i pozycjonowanie: Exponet 2015 (L)